19 czerwca 2024

Regulamin

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu informacyjnego MiastoWegorzewo.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień

3. Użytkownik publikuje w portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

2. MiastoWegorzewo.pl – należy przez to rozumieć internetowy portal informacyjny dostępny pod adresem MiastoWegorzewo.pl

3. Administrator – osoba wyznaczona przez portal informacyjny MiastoWegorzewo.pl, odpowiedzialna za prowadzenie portalu MiastoWegorzewo.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna (np. spółka prawa handlowego), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej założy Konto w portalu, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto oraz uzyskać dostęp do usług oferowanych przez portal informacyjny chojnow.pl.

4. Profil – miejsce w chojnow.pl, , gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika;

5. Login, Nick – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

6. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik MiastoWegorzewo.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie;

7. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

3. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością portalu chojnow.pl oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4. Zasady ogólne

 1. Użytkownik ma możliwość :
– zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
– używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
– obrażanie innych osób,
– promowania innych stron internetowych,
– umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
– łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,
– wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.
7. Administrator portalu chojnow.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
8. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

§ 5. Usługi

Wszystkie odpłatne usługi w portalu świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika

§ 6. Uczestnictwo w Portalu

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.
4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
7. Jedna osoba może mieć maksymalnie 1 Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
10. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
12. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
13. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
14. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
15. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a)      Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b)      Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne;
c)      Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną;
d)     Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową;
e)      Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
f)       Użytkownik publikuje na łamach portalu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
g)      Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

§ 7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników( Komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego albo dobre obyczaje. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania portalu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu.
7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

§ 8. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika
3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.