23 czerwca 2024

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które zadaliście burmistrzowi w ramach akcji „Zadaj pytanie burmistrzowi:

Pytania ogólne:

 1. Czy został zaciągnięty kredyt o którym była mowa 25 lipca na sesji rady miejskiej? Jeśli tak to na jaką kwotę?

W odpowiedzi na pytanie „czy został zaciągnięty kredyt?” odpowiedź brzmi: nie. Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XLIX/399/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2018. To, czy kredyt zostanie zaciągnięty, będzie zależało od wyniku przeprowadzonych przetargów.

 

 1. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie znajduje się kostka zdjęta z ulicy Pionierów? Czy ta mała górka przy oczyszczalni to wszystko?

Kostka kamienna z ul. Pionierów znajduje się na placu składowym przy oczyszczalni ścieków. Część kostki została wykorzystana do robót na terenach gminnych, między innymi przy budowie parkingu przy placu Wolności, skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Bema, na drodze krajowej 63 przy poszerzaniu zjazdu z ul. Zamkowej w kierunku posesji Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, zjeździe z ul. Zamkowej przy GS (wykonawstwo zlecił Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach),  utwardzeniu terenu tzw. „Lapidarium” w Muzeum Kultury Ludowej, budowie ozdobnych murków przy ul. Pionierów w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową i w pobliżu posesji Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na terenach wiejskich. Jednocześnie informuję, że ul. Pionierów była tylko częściowo wykonana z kostki kamiennej.

 

 1. Jaki był koszt przygotowania projektu przebudowy placu Wolności oraz terenów mu przyległych? Na jakim etapie realizacji jest ten projekt? Dlaczego nie zostały przedstawione dwa niezależne projekty o których była mowa na stronie www.wegorzewo.pl? Skąd miały / mają pochodzić środki na jego realizację?

Nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa na przedmiotową inwestycję. Przygotowana została koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania placu Wolności wraz z terenem przyległym do rzeki Węgorapy – „Brama Mazur” i fragment ciągu komunikacyjnego ul. Portowej. Koszt wykonania tego opracowania wyniósł 18000 zł brutto. Celem zamówienia było uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania placu i przedstawienia jej mieszkańcom w trakcie zorganizowanych w dniu 16 grudnia 2016 r. konsultacji społecznych. Stworzona koncepcja posłuży do sformułowania wytycznych i zaleceń dla projektanta w chwili pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji.

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego lub zamówienie dwóch koncepcji wiązałaby się ze znacznie większymi kosztami opracowania.

Tak jak przy wszystkich kompleksowych (a co za tym idzie – kosztownych) inwestycjach, gmina Węgorzewo stara się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na pokrycie części wydatków. W powyższym przypadku najbardziej prawdopodobne będzie pozyskanie środków na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Poproszę o przedstawienie całkowitego kosztu przygotowania projektu przebudowy / budowy nowego WCK. Chodzi mi całkowity koszt złożenia dokumentów konkursowych. Przez koszt całkowity rozumiem koszt projektu dofinansowania, projektu architektonicznego, oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych. Na jakiej podstawie została wybrana firma projektowa, która wykonała projekt przebudowy? Czy ten projekt ma szanse na powodzenie?

Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Pionierów w Węgorzewie na obiekt pełniący funkcje kulturalno-oświatowe kosztowała 146370 zł brutto.

Dokumentacja techniczna sali widowisko-kinowej (w zakresie: kinotechnika, technika sceniczna, elektroakustyka, akustyka) w ramach w/w zadania kosztowała 30750 zł brutto.

Opracowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych oraz koordynacja działań związanych z planowanym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno – oświatowej” – planowane wynagrodzenie: 36 900 zł brutto, w związku z ustaleniem płatności częściowych ( I rata po terminowym złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz II rata po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wypłacono jedynie wynagrodzenie w wysokości 9840 zł brutto.

Firma projektowa, która wykonała projekt przebudowy, zostało wyłoniona w postępowaniu w formie zapytania ofertowego.

Czy ten projekt ma szanse na powodzenie? Złożony wniosek spełnił kryteria formalne, kryteria merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne, niestety kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w w/w konkursie była niewystarczająca na objęcie dofinansowaniem projektu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno – oświatowej”. Gmina Węgorzewo złożyła protest w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. W przeważającej części uwzględniono protest odnośnie liczby przyznanych punktów, co ostatecznie spowodowało awans projektu na drugie miejsce pod progiem wyczerpania alokacji. W związku z powyższym pozostaje oczekiwać na zakończenie realizacji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w nadziei powstania oszczędności.

 

 1. Na jakim etapie jest sprawa sądowa z wykonawcą, który źle wykonał plażę miejską na której zapada się grunt?

Sądowe postępowanie w sprawie zawarcia ugody w zakresie prac naprawczych na terenie Plaży Miejskiej Mamry zakończyło się odmową zawarcia ugody i negocjacji w tym zakresie ze strony wykonawcy.

 

 1. Czy wybudowana droga prowadząca na plażę (odcinek od przepompowni zdjęcie w załączeniu) została uwzględniona w sumarycznym koszcie budowy plaży? Czy na budowę zostało wydane pozwolenie? Która firma wygrała przetarg na jej realizację?

Wykonawca zadania podstawowego utwardził teren pod drogę technologiczną (jako dojazdową) do placu budowy. Droga została wykonana przez wykonawcę bezpłatnie, ponieważ była mu nieodzowna do realizacji robót związanych z budową plaży – w związku z tym przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi nie był wymagany. Roboty te nie wymagały też pozwolenia na budowę.

 

 1. Na jakim etapie jest sprawa sądowa z wykonawcą, który źle wykonał rewitalizację parku miejskiego?

Sprawy sądowe zarówno z projektantem, jak i z wykonawcą rewitalizacji parku zakończyły się zawarciem ugody (w obu przypadkach), na mocy których wykonawca i projektant zobowiązali się do wykonania szeregu szczegółowo określonych prac, które zostały zrealizowane.

 

 1. Chciałbym się dowiedzieć ile Gmina straciła pieniędzy na przepompowywaniu wody z kanału przez pompy umieszczone w instalacji burzowej przy ul. Pionierów w wyniku nie zamknięcia / zaślepienia otworów wlotowych? Poproszę o przesłanie skanu specyfikacji technicznej pomp tam użytych z dokumentacji projektowej z których jasno wynika jakiej mocy użyte są tam urządzenia.

Wody opadowe z powierzchni ulicy i terenów utwardzonych odprowadzane są do Węgorapy za pomocą dwóch pompowni. Każda z nich wyposażona jest w jedną pompę typu Sulzer o mocy 15 kW. Ponadto zastosowany został system przelewowy grawitacyjny do odprowadzania wód, wykorzystywany w przypadku braku zasilania pomp w energię elektryczną lub w trakcie bardzo gwałtownych opadów. Wyloty ciśnieniowe wyposażone są w urządzenia przeciwzalewowe w postaci zaworów zwrotnych, natomiast wyloty grawitacyjne zostały doraźnie zabezpieczone korkami w celu wyeliminowania dostawania się wody z rzeki do studni pompowni.

Dno rur wylotowych odprowadzających wody opadowe do kanału zaprojektowane zostało na rzędnej 116,10 m n. p. m., czyli o 10 cm wyżej niż maksymalny poziom wody w rzece określony w warunkach posadowienia wylotu wydanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (gospodarka wodna w systemie Wielkich Jezior Mazurskich prowadzona jest na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego OŚR/O.I.6811/2/01, gdzie określono poziomy piętrzenia: max PP – 116,00 m n. p. m. Kr; min PP – 115,55 m n. p. m. Kr; w wyjątkowo suchych latach min PP – 115,45 m n. p. m. Kr).

W styczniu 2018 roku z powodu złych warunków hydrologicznych zostały przekroczone stany alarmowe w systemie Wielkich Jezior Mazurskich i była to sytuacja ekstremalna, niespotykana na tych terenach od dziesięcioleci – nie można było jej przewidzieć przy realizacji zadania przy przebudowie ulicy Pionierów.

Dodajmy, że w od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 roku (tj. w okresie zalewania przepompowni wodą z Węgorapy gmina Węgorzewo za energię elektryczną (sprzedaż i dystrybucja) zużytą przez urządzenia pompowni zapłaciła 1957,05 zł brutto – koszty udokumentowane są fakturami nr: 20/77242/14R/FK/2018 (Tauron) i O/S1/0021499/18 (PGE Dystrybucja).

 

 1. Czy Malik Montana otrzymał wynagrodzenie za występ podczas Dni Węgorzewa 2018?

Tak, otrzymał.

 

 1. Ilu udało się pozyskać inwestorów zewnętrznych do SSE w Węgorzewie? Odnoszę się do Pana wypowiedzi w której mówił Pan o prowadzonych rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

Obecnie na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, prowadzi inwestycję jeden inwestor. Kolejny inwestor rozważa możliwość zainwestowania (także w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie).

 

 1. Wiemy, że podczas budowy ścieżki rowerowej „Wielkiej pętli mazurskiej” ma powstać wieża widokowa na wzgórzu przy cmentarzu. Proszę o przedstawienie projektu, umiejscowienia, oraz materiału z jakiego będzie zrobiona.

W załączniku przesyłam skan rysunków wieży widokowej i projektu zagospodarowania z miejscowieniem wieży.

 

 1. Poprosimy o upublicznienie statystyk (unikalni użytkownicy, odsłony) portalu www.wegorzewo.pl z Google Analytics z okresu od początku zbierania danych w pliku PDF. Chcemy zweryfikować te 1,5 mln wyświetleń strony podawanych przez Panią Annę Styrańczak.

Na stronie https://wegorzewo.pl/ jest podpięty kod statystyk Google Analytics – ale to kod firmy, która wykonała stronę na zlecenie gminy, nie zlicza unikalnych użytkowników, tylko podaje statystykę wszystkich odwiedzin strony www. Własnego kodu Google Analytics gmina Węgorzewo nie podpięła. Widoczny dla każdego internauty wynik statystyk odwiedzin, wyświetlający się na stronie gminy Węgorzewo, odnotowaliśmy na oficjalnych kanałach gminy: na www.wegorzewo.pl i na profilu gminy na Facebooku.

 1. Ile kosztowało miasto uczestnictwo w Mazury MTB w 2017 i 2018?

W roku 2017 dwa etapy wyścigów rowerowych z cyklu Mazury MTB kosztowały 29000 zł, natomiast w roku 2018 r. – 40000 zł.

 

 1. Ile miasto wydało na reklamę w Gazecie Wyborczej Półmaratonu Węgorza?

Dodatek w Gazecie Wyborczej obejmujący promocję Półmaratonu Węgorza, reklamę kalendarza imprez letnich odbywających się w Węgorzewie oraz zapowiedź rowerowych wydarzeń (w tym wycieczek z cyklu Green Tour 2018 oraz wyścigu rowerowego z cyklu Mazury MTB – etapu Bike Tour Węgorzewo) kosztował 2865,90 zł.

 

 1. 1 Jaki był koszt organizacji Kina Plenerowego oraz jaki wkład poniosła gmina Węgorzewo?

W ramach kina plenerowego organizowanego w wakacje 2018 r. w Węgorzewie odbyło się osiem seansów – po 1500 zł za seans, łącznie 12000 zł. W ramach tych kosztów zapewniona została obsługa techniczna, wynajem i montaż nagłośnienia, projektora Optoma i ekranu ramowego.

 

 1. Dlaczego od półtora roku nie udało się zarejestrować wydawanego przez gminę Wegorzewo dwutygodnika „Gazeta Węgorzewska”?

Uruchomienie biuletynu samorządowego „Gazeta Węgorzewska” poprzedziły procedury wymagane przy zakładaniu pisma: zapytanie ofertowe, sporządzenie i podpisanie (a potem przedłużenie) umowy, uzyskanie numeru ISSN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), rozpoczęcie comiesięcznej wysyłki tzw. egzemplarzy obowiązkowych każdego wydania do Biblioteki Narodowej oraz do kilkunastu innych jednostek, zgodnie z wymogiem BN – były to procedury priorytetowe. System rejestracyjny pism i czasopism nie ma charakteru koncesyjnego (chroni jedynie istniejące na rynku tytuły), dlatego rejestracja została rozpoczęta jako kolejna – toczy się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

 1. Proszę o podanie całkowitego kosztu przygotowania jednego numeru dwutygodnika „Gazeta Węgorzewska”.

Koszt wydania jednego egzemplarza „Gazety Węgorzewskiej” wynosi 1749,60 zł.

 

 1. Jaki ma Pan plan, na atrakcje w naszym mieście?

Utworzenie kina w nowym obiekcie Węgorzewskiego Centrum Kultury przy ul. Pionierów (oczywiście po zrealizowaniu projektu budowy nowej siedziby WCK), budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej, budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Turystycznej na bazie istniejącego obiektu, utworzenie Węgorzewskiego Centrum Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego, budowa otwartych stref aktywności (OSA), uatrakcyjnienie istniejących placów zabaw, współpraca z inwestorem centrum hotelowo – rekreacyjnego z basenem w Kalu.

 

 

 1. Czy opłaca się utrzymywać straż miejską, która rządzi się swoimi prawami?

Tak.

 

 1. Czy jest szansa, że droga szutrowa prowadzącą do plaży miejskiej zamieni się w drogę asfaltową? Jeśli tak to kiedy?

Wykonanie nawierzchni asfaltowej należy w tym przypadku traktować jako kosztowne zadanie inwestycyjne. Droga ta wykorzystywana jest intensywnie tylko w okresie letnim. Gmina praktycznie od 2019 roku będzie właścicielem wszystkich dróg na terenie miasta, które przejmuje od powiatu węgorzewskiego (z wyjątkiem drogi krajowej nr 63 i drogi wojewódzkiej nr 650) – na te drogi należy w pierwszej kolejności kierować środki na ich gruntowną przebudowę, ponieważ są one w bardzo złym stanie.

 

 1. Dlaczego porzucono projekt modernizacji stadionu miejskiego wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej? Ministerstwo Sportu i Turystyki dopłaca w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” do 85% wartości inwestycji, więc koszty ze strony gminy nie byłyby zbyt wysokie, a wobec sukcesów naszych lekkoatletów taki obiekt byłby bardzo potrzebny.

Projekt budowy nie został porzucony. Jest wykonany i kompletny. Dofinansowanie w tym programie jest na poziomie maksimum 50% (w przypadku bieżni certyfikowanych), ale nie więcej niż 2 mln zł.     Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak, niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów: 500 tys. zł dla wariantu 200 m; 700 tys. zł dla wariantu 300/333m, 1,3 mln zł dla obiektu certyfikowanego; 1,2 mln zł dla wariantu 400 m, 2 mln zł dla obiektu certyfikowanego” (cytat z programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, edycja 2018). Szacowany koszt budowy stadionu w Węgorzewie na podstawie projektu inwestorskiego wynosi około 7 mln zł (5+2), czyli rzeczywisty poziom dofinansowania wyniósłby 30%. Ze względu na duże wydatki inwestycyjne w  2018 r. nie mogliśmy umieścić tego zadania w tegorocznym budżecie.

 

 1. Klika lat temu został ogłoszony konkurs na strategię promocji w Węgorzewie. Złożono kilka projektów, z którymi mogli zapoznać się również mieszkańcy miasta. Został wyłoniony zwycięzca. W konkursie została przewidziana nagroda. Czy strategia jest realizowana? Jeśli nie to z jakiego powodu? Jeśli tak to co z tej strategii zostało do tej pory zrealizowane.

Konkurs na koncepcje promocji gminy Węgorzewo został przeprowadzony w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Węgorzewie. Główne nurty wyznaczone w zwycięskiej pracy – wspieranie turystyki żeglarskiej, działań związanych ze sportami wodnymi – są realizowane. Dochodzą do nich działania promocyjne dyktowane przez współczesne trendy turystyczne (głównie turystyka rowerowa), rozwój infrastruktury turystycznej i programy oferujące dofinansowania ze środków zewnętrznych.

 

 1. Dlaczego mieszkańcy tak małego miasta jak Węgorzewo płacą tak duże pieniądze za usługi komunalne. W wydatkach za usługi komunalne sąsiednie miasto Giżycko jest w czołówce najtańszych miast bo na 4 miejscu, gdzie wydatki na 1 mieszkańca wynoszą 160517 zł (rocznie) podczas gdy Węgorzewo zajmuje 273 miejsce z wydatkami rocznymi na 1 mieszkańca w kocie aż 3 220,57 zł.

Przytoczony ranking najprawdopodobniej dotyczy wydatków na usługi komunalne zawartych w budżetach poszczególnych jednostek samorządowych, w tym przypadku Węgorzewa i Giżycka, a nie bezpośrednich wydatków mieszkańców na opłaty komunalne. W tym drugim przypadku kwoty pochodzą… chyba z Księżyca, gdyż opłaty roczne tylko za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłaty za odbiór odpadów łącznie na jednego mieszkańca w miastach Węgorzewo i Giżycko kształtują się w granicach 600-750 zł.

W pierwszym przypadku został popełniony błąd poprzez porównywanie jednostki miejskiej z ok. 27000 mieszkańcami – z jednostką miejsko-wiejską z ok. 17500 mieszkańcami. To zasadniczo inna koncentracja ilości mieszkańców w stosunku do infrastruktury komunalnej, np. w przeliczeniu na 1 km. dróg, sieci energetycznej, wodociągów, kanalizacji, w tym stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Zakładając, że w mieście Giżycko jest 27000 mieszkańców, to z budżetu według powyższego zestawienia powinno być wydatkowanych ok. 43.339.590 zł rocznie na usługi komunalne, natomiast przyjmując, że w gminie Węgorzewo jest 17500 mieszkańców, z budżetu wydatkowanych powinno być 56.359.975 zł rocznie. Czy kwoty są realne? Jeżeli nie, to cały ten ranking można… wyrzucić do kosza.

 

 1. Dlaczego platforma gminy Węgorzewa nie zawiera możliwości zadawania pytań Burmistrzowi pomimo, że mieszkańcy o to prosili. Z Burmistrzem Giżycka można się kontaktować bezpośrednio przez jego stronę internetową lub poprzez FB. Czy w dzisiejszych czasach rozwoju technologi problemem jest ustawienie na stronie internetowej formularza do kontaktu?

Nie muszę wzorować się na innych samorządach w przypadku, gdy dotychczas stosowane metody komunikacji z mieszkańcami są skuteczne. Jestem dostępny dla mieszkańców osobiście w każdy poniedziałek (z wyjątkiem ostatniego w miesiącu) w godz. 8 – 12 i 16 – 18, w każdą ostatnią środę miesiąca spotykam się z sołtysami (w Giżycku sołtysów nie ma), można się ze mną kontaktować telefonicznie i co najważniejsze mailowo. Z tej ostatniej formy komunikacji korzysta wiele osób i nigdy nie zdarzyło się, by email pozostał bez odpowiedzi. Oczywiście korespondencja nie jest w tym przypadku anonimowa, ale gwarantuje to faktyczne skoncentrowanie się na rozwiązaniu danego problemu.

 

 

 1. Czy warto składać wniosek na przyznanie mieszkania, skoro mimo upływu wielu lat nadal nie ma żadnej reakcji w mojej sprawie? Samotna matka z dwójką dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszystkie wnioski osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego są rozpatrywane w oparciu o prawo miejscowe, jakim jest Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie nr LV/408/02 z 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgorzewo. 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zadaniem gminy w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi jest zapewnienie lokali socjalnych na realizację wyroków o eksmisję, lokali zamiennych na wykwaterowanie dotychczasowych najemców z budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ograniczenie wyboru osób, z którymi burmistrz Węgorzewa może zawrzeć umowę na wynajem lokalu gminnego, wynika z bardzo dużego zapotrzebowania ze strony mieszkańców naszego miasta i gminy na lokale mieszkalne. Znikoma ilość uzyskiwanych do podziału mieszkań z istniejącego w gminie zasobu mieszkaniowego pozwala w minimalnym stopniu zaspokoić najpilniejsze gminne potrzeby lokalowe, jak np. wykwaterowanie rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Po ostatniej rocznej ocenie warunków mieszkaniowych u poszczególnych (zarejestrowanych) wnioskodawców, przeprowadzonej podczas zebrania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (posiedzenie odbyło się 21 grudnia 2017 r.), sporządzone zostały niżej wymienione wykazy:

 1. Wykaz osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów

  gminy Węgorzewo w 2018 r. – 107 wniosków.

 1. Wykaz osób oczekujących w 2018 r. na polepszenie warunków mieszkaniowych z zasobów mieszkaniowych gminy Węgorzewo oraz zamianę mieszkania – 25 wniosków.
 2. Wykaz osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowania dotychczasowego lokalu i oczekują na samodzielny lokal z zasobów Gminy Węgorzewo w 2018 r. oraz wykaz osób wymienionych w pkt 15 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami – 36 wniosków.
 3. Wykaz osób oczekujących w 2018 r. na lokal mieszkalny w związku ze zdarzeniami losowymi wnioskodawców i potrzebami gminy – 2 wnioski.

 

 1. Dlaczego w gminie Węgorzewo nie ma do tej pory Budżetu Obywatelskiego? Wspomniał Pan swego czasu o Funduszach Sołeckich, jednak obejmują one jedynie teren wsi. A co z mieszkańcami Węgorzewa?

Fundusze sołeckie działające w naszej gminie od wielu lat są doskonałym przykładem budżetu obywatelskiego i zdecydowana większość sołectw wykorzystuje je bardzo skutecznie. W Węgorzewie, które podzielone jest na 2 osiedla postanowiłem w porozumieniu z Radą Miejską w drodze eksperymentu przydzielić w 2018 r. po 20 tys. zł., dając możliwość zarządom obydwu osiedli wraz z mieszkańcami na samodzielne rozdysponowanie tej kwoty. Środki zostały zagospodarowane, ale z informacji uzyskanej od przewodniczących samorządów osiedlowych dowiedziałem się, iż nie było specjalnego zainteresowania tą formą partycypacji. Być może wynika to z faktu, iż zadania inwestycyjne zawarte w budżecie naszej gminy są w przeważającej większości odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców wnioski. Budżety obywatelskie dobrze sprawdzają się w dużych miastach. Zresztą zmiany w przepisach samorządowych prowadzą w kierunku obowiązkowych budżetów obywatelskich, więc także w Węgorzewie niedługo stanie się to faktem.

 

 

 1. Jak wygląda zapowiadana przez pana wprowadzenie Karty Dużej Rodziny? Ile osób z niej korzysta? Ile podmiotów świadczy usługi?

26 września br. Rada Miejska w Węgorzewie podjęła uchwałę o wprowadzeniu gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Węgorzewska Karta Dużej Rodziny. Pozyskiwanie lokalnych podmiotów trwa, ale jest już pakiet ofert. KDR mają w naszej gminie 144 rodziny, liczba osób, którym przyznano KDR na dzień 3 października 2018 r. wynosi 739, liczba osób posiadających aktywne karty – 632. WKDR honoruje 11 podmiotów.

 

 1. Co Pan zamierza zrobić z obecnym brakiem promocji miasta? Czy biuro promocji spełnia rolę promocji, a może dyrektor lub pracownicy nie znają się na promocji w tych czasach? Co z dyrektorem węgorzewskiego domu kultury? Czy zamierza Pan zostawić dalej taki sam skład ludzi wkoło siebie czy może czas na zmiany? Nie ma Pan dobrej opinii wśród młodzieży, w sumie Pana kandydat też nie. Jaki jest Pana plan na wygraną?

Pozwolę sobie mieć zupełnie odmienny pogląd w tej kwestii, o czym świadczy zarówno znaczący wzrost liczby turystów w naszej gminie, jak również ich pozytywne opinie. Także poziom imprez organizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury jest wysoki, co jest potwierdzone dużą frekwencją podczas tych wydarzeń i pozytywnymi opiniami nie tylko naszych mieszkańców, ale i osób z sąsiednich gmin, które bardzo chętnie biorą udział w naszych kulturalnych przedsięwzięciach. W przyszłości chciałbym jeszcze bardziej zacieśnić współpracę Węgorzewskiego Centrum Kultury z ośrodkami na terenach wiejskich. Na współdziałanie z młodzieżą nie narzekam, na jej opinię także nie. A, że nie da się wszystkich zadowolić to już zupełnie inna kwestia.

 

 

 1. Co Pan Burmistrz zrobi jeżeli zostanie wybrany na kolejną kadencję aby ściągnąć młodych do miasta?

Będę się starał o nowych inwestorów, by tworzyli nowe miejsca pracy (chociażby w Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i branży hotelarskiej), zadbam o stałe podnoszenie atrakcyjności Węgorzewa, jako miasta bezpiecznego i przyjaznego z bogatą ofertą kulturalną i sportową, dołożę wszelkich starań by w naszym mieście powstało Węgorzewskie Centrum Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego, będę pracował nad stałym doskonaleniem naszego urzędu przekształcając go docelowo w e-urząd, zadbam o stabilność naszych podatków.

 

 

 1. Witam, jako osoba urodzona w Węgorzewie ale teraz tam niemieszkająca na stałe, odwiedzam to miasto kilka razy do roku i widzę co się na przestrzeni lat dzieje. Jeśli coś się tu buduje i otwiera to jest to albo architektoniczny koszmar albo jakiś szmateks, w mieście nie można dobrze zjeść w sezonie, infrastruktura drogowa pomijając główną drogę w mieście jest koszmarna (ulica krzywa to chyba wizualizacja stanu miasta), turystów jest coraz mniej, miasto nie ma nic do zaoferowania ani im, ani mieszkańcom (no chyba że kolejna biedronka i praca w niej to szczyt ambicji) , rozrywka w Węgorzewie też ogranicza się do jeżdżenia autem bez celu w tą i z powrotem, ani kina (prawdziwego), ani kręgielni ani nic, miasto po 20 godzinie zamiera, jak Pan ma zamiar zachęcić młodych do zostania tutaj ? Węgorzewo się starzeje każdy kto ma 2 ręce i skończył szkołę ucieka stąd taka prawda, jest to efekt wieloletnich zaniedbań.

No cóż, może warto trochę częściej nas odwiedzać, zainteresować się bogatą oferta kulturalną i sportową, zmianami, które zachodzą na naszych oczach czy wizją rozwoju miasta. Węgorzewo jest na tyle różnorodnym miastem, że każdy kto tylko chce, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zachęta dla młodych – w odpowiedzi na pytanie 29.

 

 

Spółdzielnia socjalna Węgorzewianka:

 

 1. Dlaczego budowa nowego budynku spółdzielni socjalnej Węgorzewianka stanęła na tak wczesnym etapie? Jak wiemy miasto ma w niej swój udział. Czy budynek jest umiejscowiony na „szambie” i stąd te opóźnienia? Czy budynek nie jest zbyt blisko drogi z nim sąsiadującej? Kiedy jest spodziewany termin realizacji?

     Spółdzielnia Socjalna „Węgorzewianka” jest odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Za realizację zadań odpowiada Zarząd Spółdzielni. Wszelkie dane techniczne m.in dotyczące usytuowania budynku, zawarte są w pozwoleniu na budowę, które jest wydawane w starostwie powiatowym. Upoważnionym do kontroli prawidłowości prowadzonych prac budowlanych jest inspektor nadzoru budowlanego.

 

 1. Jakie koszty poniosła do tej pory gmina z tytułu współpracy ze spółdzielnią „Węgorzewianka”? Proszę o podanie całościowej kwoty z rozbiciem na poszczególne pozycje.

 

     W 2017 roku wkład finansowy Gminy jako członka Spółdzielni wyniósł 500,00 zł, w tym 200,00 zł wpisowe oraz 300,00 zł zadeklarowany udział (stosownie do postanowień Statutu Spółdzielni).

Koszty z tytułu zleceń spółdzielni usług poniesione przez gminę w 2018 roku:

– obsługa techniczna i logistyczna wycieczek Green Tour 2018 = 1300,00 zł

– usługa transportowa = 450,00 zł

– usługa przewodnika – wycieczki rowerowa Green Tour = 492,00 zł

– usługa tłumacza podczas wizyty władz z Leffrinckoucke = 1180,80 zł

– opracowanie tematycznych tras rowerowych na wycieczki Green Tour = 2460,00 zł.

 

 1. Czy gmina ponosi koszty prowadzenia działalności spółdzielni Węgorzewianka za wynajmowany lokal przy ul. Jasnej?

     Gmina Węgorzewo nie ponosi kosztów za wynajmowany przez Spółdzielnie lokal przy ul. Jasnej.

 

 1. W jakiej kwocie została dofinansowana Spółdzielnia Socjalna Węgorzewianka w roku 2017 oraz 2018?

W roku 2017 i 2018 Gmina Węgorzewo nie udzieliła dofinansowania Spółdzielni Socjalnej „Węgorzewianka”.

 

 1. Na jakich zasadach spółdzielnia Węgorzewianka prowadzi obsługę ekomariny? Proszę o przedstawienie umowy wraz ze szczegółowymi informacjami.

Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie jest głównym operatorem ekomariny, ma podpisane umowy z podwykonawcą, który prowadzi działalność w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, że podwykonawca ma większe możliwości rozszerzenia usług i ofert dla turystów, jak pokazuje to tegoroczny sezon turystyczny (kino letnie, mała gastronomia, wypożyczalnia rowerów, sprzedaż gadżetów itp.), był to bardzo dobry pomysł na ożywienie ekomariny.

 

 1. Jaka opłatę ponosi Zrzeszenie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Ziemi Węgorzewskiej za wynajem lokalu w ekomarinie?

Zrzeszenie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Ziemi Węgorzewskiej za wynajem lokalu w ekomarinie opłaca miesięczny czynsz w wysokości 50 zł.

 

Drogi / infrastruktura:

 

 1. Dlaczego została porzucona koncepcja „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Łąkowa- Kraszewskiego- Teatralna w Węgorzewie wraz z zagospodarowaniem i zmianą struktury terenów przyległych”? Obwodnica omijająca całe miasto przy braku perspektyw na przejście graniczne w Rudziszkach nie ma sensu, tym bardziej, że nie jest ona w planach doprowadzona do drogi na Kętrzyn. Projekt śródmiejskiej obwodnicy jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że jest wpisany do Strategii WJM 2020. Tymczasem zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego na terenie LO, wprowadzając tam z powrotem boisko zamiast obwodnicy.

Wcale nie została porzucona, wręcz przeciwnie weszła nareszcie po wielu latach w fazę realizacji. Dokumentacja była opracowywana przez powiat węgorzewski w okresie, kiedy ulice Łąkowa i Kraszewskiego były w zarządzie powiatu. W tym czasie powiat nie wykonywał żadnych prac inwestycyjnych na tych ulicach. Gmina stała się zarządcą tych dróg dopiero od 2017 roku i już w bieżącym roku została wykonana nowa nawierzchni na ul. Teatralnej od ul. Sienkiewicza do 11 Listopada i w trakcie budowy jest łącznik ul. Targowej i Prusa z drogą wojewódzką nr 650.  Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 rok jednym z priorytetów będą środki finansowe na modernizację  ul. Łąkowej. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na alternatywny przejazd przez Węgorzewo ulicami Wojska Polskiego, Łąkową, Teatralną, 11-go Listopada, Targową i łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 650 tworząc tym samym miniobwodnicę miasta dla samochodów osobowych.

 

 1. W Węgorzewie jest problem z wyjazdem z wielu ulic: Jasna, 3 go Maja, Kraszewskiego i inne. Jaki ma Pan pomysł na polepszenie sytuacji? Policjant kierujący ruchem? Sygnalizacja świetlna?

W przypadku zmodernizowania ul. Łąkowej znaczna część ruchu samochodowego przeniesiona zostanie na tzw. miniobwodnicę, co już w znaczący sposób odciąży ruch na ulicy Zamkowej.  Zarządcą powyższych skrzyżowań i ul. Zamkowej  jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i nie ma możliwości, by wszystkie zostały przebudowane. Za najważniejszy problem uznałem budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z Placem Wolności i ul. Sienkiewicza (przy ROSSMANIE) i podjąłem już rozmowy w tym temacie z GDDKiA. Warunkiem koniecznym zrealizowania tej inwestycji jest wykonanie przez gminę dokumentacji technicznej i zabezpieczenie 50 % środków na roboty budowlane.

 

 1. Dlaczego do tej pory nie została oświetlona ulica Teatralna na odcinku ZUK-LO (nowo wyasfaltowany odcinek)? Podobno w budżecie są na to środki finansowe (150.000 zł rocznie)? W bloku przy tej ulicy mieszka 36 rodzin, stoi on już 30 lat, a droga do tej pory nie została oświetlona. Chcę przypomnieć, że do UM wpłynęło podanie m. in. w sprawie oświetlenia – wystarczyłoby 5-6 lamp – a tak po zmroku jest to najciemniejsza część Węgorzewa.

Na budowę punktów oświetlenia drogowego gmina przeznacza corocznie kwotę 150000 zł. Zadaniem gminy jest budowa oświetlenia nie tylko w mieście, ale też na terenach wiejskich, zakres potrzeb jest duży. W ramach środków budżetowych sukcesywnie jest zwiększana ilość doświetlonych odcinków dróg. Po wykonaniu w tym roku nowej nawierzchni ruch samochodowy na ul. Teatralnej z pewnością się zwiększy, zatem oświetlenie tej drogi znajdzie się w projekcie przyszłorocznego budżetu.

 

 1. Kiedy zostanie wybudowana ulica Teatralna na odcinku od przedszkola do bloku rotacyjnego? Bo zrobiono tylko ścieżkę o szerokości 1 metra. A także, kiedy będzie uporządkowany teren byłego cmentarza przy ulicy Teatralnej? (krzewy i drzewa zasłaniają w mieszkaniach światło dzienne).

Odcinek tej drogi zostanie wykonany po zrealizowaniu przebudowy innych, ważniejszych ulic na terenie Węgorzewa, które gmina przejęła od powiatu węgorzewskiego (pilnie wymagają naprawy). Obecnie wykonanie tej drogi nie jest konieczne, ponieważ są alternatywne połączenia komunikacyjne do przedszkola. Uporządkowanie terenu byłego cmentarza połączone z wycinką bądź częściowym przycięciem drzew i krzewów będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu stosownych zgód.

 

 1. Kiedy w końcu zostanie doprowadzona do porządku ulica Wodociągowa ? Po tym jak pozwolono zasypywać byłą żwirownie ziemia z budowy samochody ciężarowe jeżdżą tam i z powrotem, a drogą nie da się przejść. Może Pan burmistrz wybierze się na spacer najlepiej po deszczu.

Ulica Wodociągowa jest drogą szutrową i jest na bieżąco utrzymywana poprzez jej profilowanie i uzupełnianie kruszywem. Swoją drogą dosyć często korzystam z tej ulicy podczas spacerów i jazdy rowerem, również po deszczu.

 

 1. Kiedy będzie naprawiona ulica Marii Konopnickiej a nie same dziury są na ulicy?

Ulica M. Konopnickiej ma status drogi gminnej od 1 stycznia 2018 roku i od tej daty jej zarządcą jest gmina Węgorzewo, więc za stan ulicy do czasu jej przejęcia gmina nie ponosi odpowiedzialności. Do tej pory zarządzał tą ulicą Powiat Węgorzewski. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, iż gmina Węgorzewo we współpracy z Zarządem Powiatu Węgorzewskiego sukcesywnie dokonuje zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na drogi gminne i w ramach możliwości finansowych dokonuje kompleksowych remontów tych dróg. Większość przejmowanych dróg jest w podobnym stanie jak ulica Marii Konopnickiej i każdą z nich gmina musi utrzymać. Wprowadzenie do planu wydatków budżetu zadania, polegającego na gruntownym remoncie drogi, leży w kompetencjach Rady Miejskiej w Węgorzewie jako organu stanowiącego i kontrolnego gminy, a burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym uchwalonych planów gospodarczych.

 

 1. Kiedy droga przy liceum zostanie oświetlona?

Wszystkie ulice w kwartale terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących posiadają oświetlenie uliczne.

 

 1. Ulice Graniczna czy Poprzeczna nadal nie posiadają instalacji burzowej oraz kanalizacji, a nawierzchnia i chodniki są w tragicznym stanie. Kiedy ta część miasta doczeka się jakiejś inwestycji?

Ulice Graniczna i Poprzeczna nie są obecnie drogami gminnymi lecz powiatowymi. Ulice te będą posiadać status dróg gminnych od 1 stycznia 2019 roku i od tej daty ich zarządcą będzie gmina Węgorzewo. Gmina, za pośrednictwem spółki ZUK ma zamiar rozpocząć jeszcze w tym roku budowę sieci kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków mieszkalnych położonych przy ul. Towarowej, Granicznej i Poprzecznej.

 

 1. Kiedy nastąpi remont ulicy Łąkowej! I Takie dobre położenie drogi, a większość kierowców z niej rezygnuje z powodu dziur… Jeżeli nie droga, to może chociaż pare lamp? Wiele osób używa tej drogi, dzieci, młodzież a także i osoby starsze. Z tego co mi wiadomo juz wiele osób od wielu lat próbuje zrobić coś w tej sprawie, a są odsyłani z kwitkiem.

Odpowiedź na to pytanie zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 1. Przypomnę jedynie, że gmina zarządza tą drogą od 1 stycznia 2017 r. i dopiero od tej daty ponosi odpowiedzialność za jej stan. Wcześniej ulicą ta należała do Powiatu Węgorzewskiego.

 

 1. Dlaczego ul. Krzywa ma zostać w 100% sfinansowana z zaciągniętego kredytu? Nie udało się uzyskać dofinansowania na tę inwestycję skoro ten problem jest znany od kilkunastu lat?

Przebudowa ulicy Krzywej jest przewidziana do realizacji ze środków budżetu gminy Węgorzewo, a nie z kredytu. Do ogłaszanych konkursów na dofinansowanie typowaliśmy inne drogi, które miały większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania.

 

 1. Czy jest Pan za budową basenu w naszym mieście?

Tak.

 

 1. Co ze promenadą w stronę plaży Mamry? Jest zapadnięta, czy zostanie naprawiona i kto ponosi odpowiedzialność za taki a nie inny stan rzeczy? Ogródki działkowe są ciągle zalewane!

Obecnie na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizowany jest projekt pn. „Przebudowa umocnień Kanału Węgorzewskiego” oraz „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”. Po wykonaniu inwestycji przez Wody Polskie gmina Węgorzewo zamierza dokonać naprawy kompleksowej zdegradowanych przez podtopienia odcinków promenady. Roboty polegać będą na uzupełnieniu podbudowy pod nawierzchniami i wykonaniu odcinkami nowych nawierzchni z kostki brukowej i betonu asfaltowego. Rozważana jest też kwestia podniesienia rzędnej posadowienia ścieżek w obszarach najbardziej narażonych na zalewanie.

Co do zalewania działek. W I kwartale 2018 roku stan alarmowy na Wielkich Jeziorach Mazurskich został przekroczony o kilkanaście centymetrów. W tym też okresie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia. Tak wysokiego poziomu wód w Wielkich Jeziorach Mazurskich nie było od kilkudziesięciu lat. Pod wodą znalazła się między innymi węgorzewska promenada i część ogrodów działkowych. Aby ograniczyć niekontrolowany napływ wody, ułożono kilka tysięcy worków z piaskiem. Sytuacji winne były odwilż i spływ wód roztopowych oraz opady deszczu. W wielu miejscach ogłoszono stan ostrzegawczy.

Przeglądając mapę sytuacyjno-wysokościową można zauważyć, że rzędna terenu znacznej części ogrodów działkowych usytuowanych przy promenadzie znajduje się na rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia wody w Kanale Węgorzewskim, tj. max PP – 116, 00 m n. p. m. Przy przekroczeniu poziomu w kanale o 10 cm (do rzędnej 116, 10 m n. p. m.) teren przyległych ogrodów działkowych może być zalewany. Podczas ostrzeżenia hydrologicznego (styczeń 2018 r.) poziom wody w Kanale Węgorzewskim okresowo wynosił 116,30 m n. p. m. Aby uniknąć takiej sytuacji, Wody Polskie będą w 2020 roku przystępować do realizacji przebudowy umocnień kanału.

 

About The Author

3 196 thoughts on “Odpowiedzi burmistrza na zadane przez Was pytania

 1. m3ga маркет – это service, где анонимность и confidentiality становятся составной частью цифровой реальности. Название „Mega Darknet” is associated с рядом возможностями и интригой. Это не просто сайт; это portal в hidden world интернета, где regulations и restrictions conventional network are turned upside down.
  m3ga.at

 2. Mega Darknet – это безопасная платформа, где анонимность и конфиденциальность становятся foundation цифровой реальности. Имя „Mega Darknet” связано с numerous возможностей и intrigue. Это не просто веб-сайт; это врата в скрытый мир интернета, где regulations и ограничения are turned upside down.
  ссылка на hidemega

 3. Мастер муж на час в Воронеже

  Почему все трое тасуют каждый за себя, а полному бритому тасует сосед. Двадцать раз до полного бритого доходила очередь тасовать, и двадцать раз его сосед хладнокровно брал колоду и, разговаривая об урожае прошлого года или о приезжей бродячей труппе – тасовал и передавал полному бритому с легким полупоклоном. Я, на месте Милюкова, поймал бы этого «Прохожего» и, прежде всего, надавал ему подзатыльников. Можем все, что могут и другие, но мы это сделаем лучше! Если в вашей семье живет любовь, ваш партнер обязательно заметит это и постарается сделать все, чтобы сделать счастливой уже вас. Если бы убийца был не дурак, если бы он сумел учесть момент – он сделал бы не так: если считать, что Милюков, Маклаков, Шингарев и другие – предметы первой необходимости, он должен был бы припрятать их в надежное место, подождать повышения цен, взвинтить их, как следует, а взвинтив, понемногу выпускать на рынок, да выбрать для этого такой момент, чтобы Милюков пошел тысяч за тридцать, да и остальные не меньше. Она откровенно так: «Давайте позабавимся, мальчики?

  Однако, важно учитывать ограничения данной услуги и быть готовым к тому, что в некоторых случаях может потребоваться обращение к специалистам в других областях. Конечно, каждая компания предлагает собственный вариант заказа, но в основном перед оформлением данной услуги необходимо заполнить заявку, затем с клиентом связывается профессиональный менеджер, который информирует его по всем вопросам, связанным с заказам специалиста, а также подбирает действительно высококлассного специалиста в этой сфере. Потому что ведь все-таки я же перед ним виноват! Четвертого партнера нет. Потому и играют. Нет четвертого партнера – и шулер хорош. Так и немцы. Раз нет четвертого партнера – можно и собаку допустить к столу… Так бы сделал умный убийца-спекулянт. Так точно. Александр Семеныч у нас шулера. Александр Эткинд был несогласен с такой точкой зрения: «Что же касается Бала Сатаны в „Мастере и Маргарите“, то он и вовсе кажется не имеющим отношения к муж на час американскому Фестивалю весны, задуманному скорее в стиле „Великого Гетсби“ Ф. Вот же тебе, каналья!

  Вот вам русская матушка-провинция. 2. Оперативный выезд мастера, благодаря которому вам не придется ждать помощь. Мы с Муратовым совсем уж забыли начало нашего разговора и повод, по которому лысый молодой человек рассказал свою удивительную историю. Но так как в механизме движений тасовки и сдачи не такая уж большая разница, то и это предположение отпадало. Но я хорошо знал, что не имею права совершить ничего, кроме того, что входило в мою задачу и не произвести никаких действий, которые могли бы иметь хоть какие-нибудь последствия. Кроме того, опытные специалисты часто предлагают гарантию на выполненную работу, что дает клиенту дополнительную уверенность в качестве и надежности услуги. Кроме того, услуга „муж на час” обойдется вам гораздо дешевле, чем вызов специализированной компании. «Теперь вам двадцатый только год – сказал Граф – еще все можно поправить. Ага. Ну, хорошо, голубчик… Хорошо, хорошо, – голубчик, спасибо. Но лысый молодой человек не забыл. Добрый человек Павел Николаевич Милюков. Такой человек все равно не способен на убийство, на «мокрый грант», как у них там говорится.

  Великолепный народ. Приятный. Такой народ, который мог растрогать до слез не только живого человека, но и бездушный предмет, веревку, например. И посмотрите – во что этот народ выродился теперь! Все пркрасный, матерый, опытный народ – цветы острога, сливки каторги! Все забуду, – тихо усмехнулся дед, – а этой войны не забуду. Все мельчает, все сокращается. Но не так делает футур-убийца С. Но у него еще было так много дела на пароходе, и до самого вечера ему не удалось сойти на землю. Образ растворенного в вине пепла использовался в поэзии с ранних Средних веков и как минимум вплоть до XVII века. Завтра же зайду, утром, до часу… Зачем откладывать, когда есть возможность решить бытовые проблемы еще до вечера. Зачем пытаться починить что-то по дому самому, если вы в этом плохо разбираетесь. Он следил за новыми веяниями и даже печатался в газете «Руанский светоч». Он это знал, но это не имело значения. Он получает от кого следует 300 рублей и идет… Прохожий – берет за убийство всего 300 рублей. Действительно, в наше время всеобщего ажиотажа и взвинчивания цен, когда дамские ботинки стоят 150 рублей – продать Милюкова за 300 рублей – это наглое издевательство над почтенным уважаемым человеком.

 4. Playing at our online casino offers endless entertainment and the chance to win big. With a vast selection of games, exciting bonuses, and a secure environment, there’s no better place to enjoy the thrill of casino gaming. Join us today and experience the ultimate online casino adventure.
  By choosing to play online casino games with us, you’re not only opting for fun and excitement but also for a safe and rewarding gaming experience. Don’t wait any longer – dive into the world of casino bonus games online and start your journey to success now.

 5. Ready to experience the excitement of video poker? Join our video poker betting odds and start playing today. Whether you’re a novice or a seasoned poker player, our video poker games offer something for everyone. Embrace the challenge, apply your strategy, and enjoy the thrill of winning.

 6. Don’t wait any longer to experience the thrill of online slots. Join our slot machines free games free today and embark on an adventure filled with fun, excitement, and endless opportunities to win. With our wide selection of games, generous bonuses, and secure environment, there’s no better place to play. Sign up now and start spinning the reels for your chance to hit the jackpot!

 7. Die „Höhle der Löwen” ist eine beliebte deutsche TV-Show, in der
  Start-ups ihre innovativen Produkte und Geschäftsideen vor
  Investoren präsentieren. In der neuesten Staffel von 2019 hat ein besonders vielversprechendes Produkt die Aufmerksamkeit
  der Investoren auf sich gezogen: Reduslim.

  Reduslim ist ein neuartiges und effektives Nahrungsergänzungsmittel, das Menschen beim Abnehmen helfen soll.
  Die Formel basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und wurde entwickelt, um
  den Stoffwechsel zu beschleunigen und das Hungergefühl zu unterdrücken. Die Investoren waren von den positiven Ergebnissen der klinischen Studien beeindruckt und sahen großes Potenzial in dem Produkt.

  Nach einer intensiven Diskussion und Verhandlung wurde schließlich ein Deal abgeschlossen, der Reduslim
  einen großen Schub geben wird. Die Investoren sind überzeugt, dass dieses Produkt vielen Menschen beim Erreichen ihrer Abnehmziele helfen kann und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Gründer des Start-ups.
  Die „Höhle der Löwen” 2019 hat wieder bewiesen, dass innovative Ideen und Produkte eine Chance verdienen – und Reduslim ist das beste Beispiel dafür.

  my web-site :: reduslim kaufen in apotheke

 8. Playing at our online casino offers endless entertainment and the chance to win big. With a vast selection of games, exciting bonuses, and a secure environment, there’s no better place to enjoy the thrill of casino gaming. Join us today and experience the ultimate online casino adventure.
  By choosing to play online casino games with us, you’re not only opting for fun and excitement but also for a safe and rewarding gaming experience. Don’t wait any longer – dive into the world of casino online free and start your journey to success now.

 9. Престижные вакансии для девушек в сфере элитных эскорт услуг в СПБ. Быть независимой, самостоятельно зарабатывать на жизнь и не иметь ограничений – главная прерогатива всех современных леди работа для девушек в эскорте

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *